ยุคโจมง

ผู้คนเริ่มแยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานตามที่ต่าง ๆ และสร้างหมู่บ้านของตัวเองขึ้นมา