ยุคโคฟุง

มีการจัดตั้งอำนาจทางการเมืองที่เรียกกันว่า “รัฐบาลยามาโตะ” ขึ้นมา ณ แคว้นยามาโตะ (จ.นาระ) โดยมีผู้นำจากแคว้นต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย