ยุคนาระ

“เฮโจเกียว” ถูกสร้างให้เป็นเมืองหลวง (ที่ตั้งของราชสำนัก) ขึ้นที่นาระ และมีการตั้งพระราชบัญญัติ (กฎหมาย) ขึ้นมาเพื่อวางไว้ให้เป็นรากฐานของชาติและสังคม